מדיניות אחריות

מדיניות אחריות


אחריות לשנתיים (2) מוגבלת

אם יימצא רכיב כלשהו של מוצר DVO Suspension פגום בחומרים או בעבודה במסגרת אחריות מוגבלת זו לשנתיים ("ההסכם"), הרכיב הפגום יתוקן או יוחלף, לפי בחירת DVO Suspension ללא חיוב, תוך שלושים (30) יום לאחר קבלת המוצר על ידי סוחר מורשה, הובלה בתשלום מראש, יחד עם החשבונית הקמעונאית המקורית או ראיה אחרת לתאריך הרכישה.

לא מכוסה: אחריות זו אינה מכסה נזקים הנובעים מתאונות, שינוי, הזנחה, שימוש לרעה, שימוש לרעה או שימוש לא נכון, היעדר תחזוקה סבירה או נאותה, הרכבה לא נכונה, תיקונים שבוצעו בצורה לא נכונה או חלקי חילוף או אביזרים שאינם תואמים למפרטים של DVO Suspension, שינויים שלא הומלצו או אושרו בכתב על ידי DVO פעילויות ההשעיה כגון אקרובטיקה, קפיצת פעלולים, רכיבה על רמפה, מירוצים, שימוש מסחרי ו/או בלאי או הידרדרות רגילים הנובעים מהשימוש במוצר. פריטים הכפופים לבלאי או הידרדרות רגילים כוללים בין היתר שמן, אטמי אבק, אטמי שמן ותותבים. בנוסף, אחריות זו בטלה במקרה שבו נעשה שימוש במזלגות עם אופניים להשכרה, אלא אם כן DVO Suspension סיפקה אישור מראש בכתב לשימוש כזה. אחריות זו אינה כוללת גם הוצאות כלשהן הקשורות להובלת מוצר DVO Suspension אל או ממנו משווק מורשה DVO Suspension, עלויות עבודה להסרת מוצר DVO Suspension מהאופניים, או פיצוי בגין אי נוחות או אובדן שימוש בזמן ה-DVO Suspension. המוצר נמצא בתיקון. אחריות זו תבוטל באופן אוטומטי אם המספר הסידורי של מוצר DVO Suspension ישתנה, נמחק, מושחת או נתון בכל דרך אחרת לשיבוש.

קוֹנֶה. אחריות זו ניתנת על ידי DVO Suspension עם הרוכש המקורי בלבד של המוצר DVO Suspension ואינה מתרחבת לצדדים שלישיים כלשהם. לא ניתן להקצות את הזכויות של הרוכש המקורי במסגרת אחריות זו.

תקופת אחריות זו תתחיל בתאריך הרכישה ותימשך לתקופה של שנתיים (2) ממועד הרכישה המקורית.
במקרה של פגם המכוסה על ידי אחריות זו, על הרוכש לפנות לסוחר מורשה של DVO Suspension או למרכז שירות DVO Suspension.
ההסכם כולו. אחריות זו מחליפה כל אחריות, הצהרות או התחייבויות בעל פה או מפורשות שנעשו בעבר, ומכילה את כל ההסכם בין הצדדים ביחס לאחריות של מוצר זה של DVO Suspension. כל אחריות שאינה כלולה באחריות זו אינה נכללת במפורש.

למעט כפי שסופק במפורש על ידי אחריות זו, DVO Suspension לא תהיה אחראית לכל נזק מקרי או תוצאתי הנלווה לשימוש במוצר ההשעיה של DVO או לתביעה על פי הסכם זה, בין אם התביעה היא אחרת ובין אם אחרת. הצהרות האחריות שלעיל הן בלעדיות ומחליפות את כל הסעדים האחרים. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההחרגה לא יחולו עליך.
כל אחריות משתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת וכל האחריות המשתמעת הנובעת ממהלך של עסקה, שימוש בסחר, על פי חוק או בכל דרך אחרת, מוגבלת בזאת בהגבלה מוחלטת. הסכם זה יהיה הסעד הבלעדי והבלעדי העומד לרשות הרוכש ביחס לרכישה זו. בכל מקרה של הפרה לכאורה של אחריות כלשהי או כל פעולה משפטית שהוביל הרוכש על בסיס רשלנות לכאורה או התנהגות נזיקית אחרת של DVO Suspension הסעד הבלעדי והבלעדי של הרוכש יהיה תיקון או החלפה של חומרים פגומים כאמור לעיל. אף סוחר ואף סוכן או עובד אחר של DVO Suspension אינו מורשה לשנות, להרחיב או להגדיל אחריות זו.
התקן, תקן והשתמש תמיד במוצר DVO Suspension שלך תוך ציות קפדני למדריך למשתמש שלו.
זכויות אחרות. אחריות זו מעניקה לך את הזכויות המשפטיות הספציפיות, ויש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה (ארה"ב בלבד).

חוק ישים. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או מהשימוש במוצר השעיה של DVO זה, תהיה כפופה לחוקי מדינת ארצות הברית ויוכרעו על ידי בתי המשפט של קליפורניה.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

מדיניות אחריות

התאמה אישית של החופשה בתאריכים ובמחיר

דירות בלעדיות המותאמות לרוכבי אופניים

הנחות מדהימות לציוד בארץ ובמורזין

הלקוחות שלנו

★★★★★

הגעתי למחנה אימונים הזמנתי חבילה ב GoRide הם דאגו להכל, העברות מהשדה, בייק פס, דירה עם מחסן אופניים... פשוט חלום

Noga Korem
★★★★★

הגעתי לשבועיים, את הכל סגרתי ב GoRide במהלך השבועיים יצאנו לרכוב בפארקים נוספים ומרוחקים כשעה נסיעה

Roni Bank
★★★★★

הזמנו חופשה ב GoRide קבלנו דירה במקום מעולה, היה לנו יום צילום עם צלם מקצועי, היה פשוט חלום!

Assi Ben Bassat
★★★★★

בשנתיים האחרונות השתמשתי בשירות של גורייד מורזין לסגור את חופשות הרכיבה שלי. הם פשוט דאגו להכל אפילו כשנשרפה מנורה בדירה הם דאגו שיבואו לתקן באותו היום. בנוסף הליווי המקצועי שלהם שמתחיל עוד בארץ פשוט מדהים והסיר לי אפילו את הדאגות של איזה ציוד כדאי לי להביא איתי. אין ספק שחופשת הרכיבה הבאה שלי אסגור דרכם.

מוטי צוק
נצפה לאחרונה